Fotos: 7

2011.03.16 Sto Domingo, Barahona, Enaires, Charo.

Smiley face
20:04:02 (0)
Smiley face
20:04:12 (1)
Smiley face
20:04:21 (2)
Smiley face
20:05:39 (3)
Smiley face
20:06:36 (4)
Smiley face
20:09:00 (5)
Smiley face
03:30:20 (6)