Fotos: 15

2009.02.21 Sto Domingo, Salinas, Mercedes, Luis, Enzo, Amalfi.

Smiley face
17:53:37 (0)
Smiley face
17:53:43 (1)
Smiley face
18:05:23 (2)
Smiley face
18:05:38 (3)
Smiley face
18:07:39 (4)
Smiley face
18:07:52 (5)
Smiley face
18:11:43 (6)
Smiley face
18:14:02 (7)
Smiley face
18:14:53 (8)
Smiley face
18:18:41 (9)
Smiley face
18:19:05 (10)
Smiley face
18:19:24 (11)
Smiley face
18:21:18 (12)
Smiley face
18:21:54 (13)
Smiley face
18:23:18 (14)