2009.02.26 Sto Domingo, Centro, Enzo. Fotos: 65Atras.

Smiley face

18:17:28 (0)

Smiley face

18:17:46 (1)

Smiley face

16:14:45 (2)

Smiley face

12:47:43 (3)

Smiley face

12:59:33 (4)

Smiley face

14:35:34 (5)

Smiley face

14:36:57 (6)

Smiley face

14:45:29 (7)

Smiley face

14:45:50 (8)

Smiley face

14:46:54 (9)

Smiley face

14:47:31 (10)

Smiley face

14:48:50 (11)

Smiley face

14:49:13 (12)

Smiley face

14:49:57 (13)

Smiley face

14:50:10 (14)

Smiley face

14:51:13 (15)

Smiley face

14:52:51 (16)

Smiley face

15:01:18 (17)

Smiley face

15:05:46 (18)

Smiley face

15:25:15 (19)

Smiley face

15:26:35 (20)

Smiley face

15:48:42 (21)

Smiley face

15:49:23 (22)

Smiley face

15:52:58 (23)

Smiley face

15:54:02 (24)

Smiley face

15:55:03 (25)

Smiley face

15:56:54 (26)

Smiley face

16:00:04 (27)

Smiley face

16:00:17 (28)

Smiley face

16:00:28 (29)

Smiley face

16:01:26 (30)

Smiley face

16:02:16 (31)

Smiley face

16:03:11 (32)

Smiley face

16:03:27 (33)

Smiley face

16:04:24 (34)

Smiley face

16:05:12 (35)

Smiley face

16:05:40 (36)

Smiley face

16:10:12 (37)

Smiley face

16:11:07 (38)

Smiley face

16:11:42 (39)

Smiley face

16:11:51 (40)

Smiley face

16:12:10 (41)

Smiley face

16:12:36 (42)

Smiley face

16:13:17 (43)

Smiley face

16:13:42 (44)

Smiley face

16:14:32 (45)

Smiley face

16:15:00 (46)

Smiley face

16:15:13 (47)

Smiley face

16:15:50 (48)

Smiley face

16:16:01 (49)

Smiley face

16:17:01 (50)

Smiley face

16:18:15 (51)

Smiley face

16:18:30 (52)

Smiley face

16:18:47 (53)

Smiley face

16:25:25 (54)

Smiley face

16:25:48 (55)

Smiley face

16:27:15 (56)

Smiley face

16:27:33 (57)

Smiley face

16:27:38 (58)

Smiley face

16:31:55 (59)

Smiley face

16:35:36 (60)

Smiley face

16:35:48 (61)

Smiley face

16:37:45 (62)

Smiley face

16:51:59 (63)

Smiley face

17:13:18 (64)