2010.04.24 Sto Domingo Centro, Enaires, Charo. Fotos: 40Atras.

Smiley face

20:54:54 (0)

Smiley face

20:57:18 (1)

Smiley face

21:01:05 (2)

Smiley face

21:02:31 (3)

Smiley face

21:02:39 (4)

Smiley face

21:02:44 (5)

Smiley face

21:03:17 (6)

Smiley face

21:03:23 (7)

Smiley face

21:46:10 (8)

Smiley face

21:46:26 (9)

Smiley face

22:51:23 (10)

Smiley face

22:51:32 (11)

Smiley face

22:57:32 (12)

Smiley face

22:58:27 (13)

Smiley face

22:59:32 (14)

Smiley face

23:17:03 (15)

Smiley face

23:17:23 (16)

Smiley face

23:18:29 (17)

Smiley face

23:19:17 (18)

Smiley face

23:22:38 (19)

Smiley face

23:24:17 (20)

Smiley face

23:38:07 (21)

Smiley face

23:46:03 (22)

Smiley face

23:46:29 (23)

Smiley face

23:50:07 (24)

Smiley face

23:50:59 (25)

Smiley face

23:51:09 (26)

Smiley face

23:54:56 (27)

Smiley face

23:55:51 (28)

Smiley face

14:45:04 (29)

Smiley face

15:29:20 (30)

Smiley face

15:32:24 (31)

Smiley face

20:44:19 (32)

Smiley face

20:44:25 (33)

Smiley face

20:44:30 (34)

Smiley face

20:45:03 (35)

Smiley face

21:33:28 (36)

Smiley face

23:33:02 (37)

Smiley face

23:33:27 (38)

Smiley face

23:33:32 (39)