2009.02.21 Sto Domingo, Salinas, Mercedes, Enzo, Amalfi. Fotos: 15Atras.

Smiley face

17:53:37 (0)

Smiley face

17:53:43 (1)

Smiley face

18:05:23 (2)

Smiley face

18:05:38 (3)

Smiley face

18:07:39 (4)

Smiley face

18:07:52 (5)

Smiley face

18:11:43 (6)

Smiley face

18:14:02 (7)

Smiley face

18:14:53 (8)

Smiley face

18:18:41 (9)

Smiley face

18:19:05 (10)

Smiley face

18:19:24 (11)

Smiley face

18:21:18 (12)

Smiley face

18:21:54 (13)

Smiley face

18:23:18 (14)