2011.03.16 Sto Domingo, Barahona, Enaires, Charo. Fotos: 7Atras.

Smiley face

20:04:02 (0)

Smiley face

20:04:12 (1)

Smiley face

20:04:21 (2)

Smiley face

20:05:39 (3)

Smiley face

20:06:36 (4)

Smiley face

20:09:00 (5)

Smiley face

03:30:20 (6)