2014.01.19 Sto Domingo, Sabaneta, M.Luz, Enaires, Enzo. Fotos: 41Atras.

Smiley face

21:08:14 (0)

Smiley face

21:08:42 (1)

Smiley face

21:08:47 (2)

Smiley face

21:08:52 (3)

Smiley face

21:09:45 (4)

Smiley face

21:09:58 (5)

Smiley face

21:11:24 (6)

Smiley face

21:11:33 (7)

Smiley face

21:12:38 (8)

Smiley face

21:13:42 (9)

Smiley face

21:13:52 (10)

Smiley face

21:22:52 (11)

Smiley face

21:22:56 (12)

Smiley face

21:23:37 (13)

Smiley face

21:28:37 (14)

Smiley face

21:30:38 (15)

Smiley face

22:57:20 (16)

Smiley face

22:59:42 (17)

Smiley face

23:02:55 (18)

Smiley face

23:04:20 (19)

Smiley face

23:05:35 (20)

Smiley face

23:05:51 (21)

Smiley face

23:06:03 (22)

Smiley face

23:06:36 (23)

Smiley face

23:07:18 (24)

Smiley face

23:07:26 (25)

Smiley face

23:08:52 (26)

Smiley face

23:08:58 (27)

Smiley face

23:09:17 (28)

Smiley face

23:09:46 (29)

Smiley face

23:10:00 (30)

Smiley face

23:10:18 (31)

Smiley face

23:10:33 (32)

Smiley face

23:11:19 (33)

Smiley face

23:14:00 (34)

Smiley face

23:15:24 (35)

Smiley face

23:16:30 (36)

Smiley face

23:18:07 (37)

Smiley face

23:18:44 (38)

Smiley face

23:19:35 (39)

Smiley face

06:22:55 (40)