2013.02.10 Sto Domingo, William, Enaires, Charo. Fotos: 42Atras.

Smiley face

17:07:28 (0)

Smiley face

17:07:44 (1)

Smiley face

17:08:00 (2)

Smiley face

17:08:16 (3)

Smiley face

17:08:25 (4)

Smiley face

17:08:53 (5)

Smiley face

17:12:16 (6)

Smiley face

17:12:30 (7)

Smiley face

17:12:39 (8)

Smiley face

21:08:05 (9)

Smiley face

00:43:19 (10)

Smiley face

00:43:23 (11)

Smiley face

18:05:05 (12)

Smiley face

18:05:14 (13)

Smiley face

18:05:20 (14)

Smiley face

18:05:45 (15)

Smiley face

18:07:07 (16)

Smiley face

18:07:30 (17)

Smiley face

18:26:51 (18)

Smiley face

20:45:34 (19)

Smiley face

20:45:46 (20)

Smiley face

19:46:50 (21)

Smiley face

19:46:55 (22)

Smiley face

19:47:11 (23)

Smiley face

19:47:22 (24)

Smiley face

19:47:34 (25)

Smiley face

19:48:11 (26)

Smiley face

01:44:04 (27)

Smiley face

01:44:22 (28)

Smiley face

01:44:37 (29)

Smiley face

01:45:02 (30)

Smiley face

01:47:42 (31)

Smiley face

01:52:03 (32)

Smiley face

01:52:40 (33)

Smiley face

01:53:32 (34)

Smiley face

02:31:07 (35)

Smiley face

02:31:42 (36)

Smiley face

18:07:14 (37)

Smiley face

18:07:44 (38)

Smiley face

18:10:56 (39)

Smiley face

18:11:14 (40)

Smiley face

18:12:26 (41)